Smaller Default Larger

Pola i promieniowanie elektromagnetyczne występują w otoczeniu wszystkich odbiorników energii elektrycznej. Częstotliwość pól i wielkość ekspozycji ludzi znajdujących się w pobliżu urządzeń zależy od przeznaczenia urządzenia i jego konstrukcji. 

Czy trzeba odnawiać co trzy lata szkolenia bhp na stanowisku pracy, na którym pracownik jest narażony na działanie pola elektromagnetycznego?
Nie ma obowiązku odnawiania szkoleń na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) pracowników w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami wytwarzającymi pola elektromagnetyczne co najmniej raz na 3 lata. Wyjątek stanowi sytuacja wprowadzenia na stanowisku pracy zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu echnologicznego,zmian organizacji stanowiska pracy, nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. W tym przypadku konieczne jest ponowne przeszkolenie pracownika w celu przygotowania go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.

Należy jednak podkreślić, że w ramach szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników narażonych na działanie pól elektromagnetycznych nic nie stoi na przeszkodzie, a nawet konieczne jest rozszerzenie tematyki szkolenia bhp o zagadnienia związane z bhp przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Pola i promieniowanie elektromagnetyczne występują w otoczeniu wszystkich odbiorników energii elektrycznej. Częstotliwość pól i wielkość ekspozycji ludzi znajdujących się w pobliżu urządzeń zależy od przeznaczenia urządzenia i jego konstrukcji. 
Ze względu na możliwość niepożądanych skutków zdrowotnych oddziaływania pól i promieniowania ludzie powinni być chronieni przed nadmierną ekspozycją w polach elektromagnetycznych. Ekspozycja środowiska na pole elektromagnetyczne może w pewnych sytuacjach prowadzić również do zdarzeń wypadkowych. 
Warunki ekspozycji ludzi oceniane są poprzez porównanie wielkości natężenia pola elektrycznego (w woltach na metr [V/m]) i natężenia pola magnetycznego (w amperach na metr [A/m]) lub indukcji magnetycznej (w mikroteslach [µT]) z wartościami ustalonymi jako dopuszczalne w środowisku dla pól i promieniowania o danej częstotliwości. Natężenia pól ustala się na podstawie pomiarów w miejscach przebywania ludzi lub na podstawie publikowanych informacji o urządzeniach takiego samego typu (tego samego zastosowania, konstrukcji i parametrów technicznych - głównie częstotliwości pracy i mocy wyjściowej). 
W przypadku występowania nadmiernej ekspozycji należy podjąć skuteczne środki prewencji technicznej i organizacyjnej. Podstawowe sposoby ograniczania ekspozycji to ekranowanie źródeł pól (lokalizujące) lub miejsc przebywania ludzi (osłaniające), zwiększenie odległości miejsc przebywania ludzi od źródeł pól, skrócenie czasu ekspozycji ludzi. 
Prezentowane informacje dotyczą urządzeń spotykanych w środowisku pracy i życia człowieka, charakteryzowanych jako potencjalne źródło ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne. Podstawą opracowania są wyniki kilkudziesięcioletnich badań zagrożeń elektromagnetycznych występujących w środowisku pracy i środowisku komunalnym, prowadzonych przez pracowników Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego oraz publikacje z tego zakresu, podane w wykazie bibliografii. Informacje zostały opracowane pod kątem ich praktycznej przydatności przy planowaniu działań naprawczych w miejscach, w których jest to potrzebne lub uświadomieniu i uspokojeniu osób pracujących przy urządzeniach, które nie stwarzają zagrożenia. 

Źródła pól elektromagnetycznych i promieniowania elektromagnetycznego

 • Diatermie fizykoterapeutyczne
 • Kuchenki mikrofalowe
 • Monitory komputerowe z lampą kineskopową (CRT)
 • Nagrzewnice indukcyjne stosowane w procesach obróbki plastycznej wyrobów metalowych
 • Piece łukowe
 • Rozdzielnie elektroenergetyczne 110/15 kV
 • Spektrometry jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR)
 • Stacje transformatorowe
 • Spawarki inwertorowe
 • Spawarki transformatorowe
 • Tomografy jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR/MRI)
 • Urządzenia do magnetoterapii
 • Urządzenia elektrochirurgiczne
 • Urządzenia lokalnej łączności bezprzewodowej
 • Zgrzewarki dielektryczne
 • Zgrzewarki rezystancyjne - punktowe, stacjonarne
 • Pojazdy o napędzie elektrycznym