Smaller Default Larger

Przydatne informacje o szkoleniach na uprawnienia SEP w Gr. 1, 2 i 3

G1 UPRAWNIENIA SEP ELEKTRYCZNE

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji.

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych.

G2 UPRAWNIENIA SEP CIEPLNE

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji.

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

G3 UPRAWNIENIA SEP GAZOWE

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających
paliwa gazowe obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji.

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu,
  rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 3. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe), sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
  (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 4. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 5. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
 6. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 7. turbiny gazowe
 8. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -9

w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się pracami kontrolno-pomiarowymi przy urządzeniach, instalacjach i sieciach
energetycznych grupy G1(elektroenergetyka - pomiary).

 1. Podstawy eksploatacji urządzeń  instalacji i sieci elektrycznych
 2. Podstawy prawne – normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.
 3. BHP przy pracach pomiarowych
 4. Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów
 5. Dobór właściwej metody pomiarowej
 6. Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów
 7. Dokumentowanie prac
 8. Wykonywanie pomiarów:
  1. Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
  2. Pomiary rezystancji izolacji
  3. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  4. Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych. Pomiary rezystancji uziemień
  5. Pomiary rezystywności gruntu
  6. Badanie elektronarzędzi
  7. Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego
  8. Badanie sprzętu medycznego
 9. Wzory protokołów
 10. Prezentacja mierników
 11. Pomiary w praktyce
 12. Sprawdzian nabytej wiedzy

Komisja kwalifikacyjna SEP
przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje na stanowiskach eksploatacji i dozoru zakończone wydaniem świadectw kwalifikacyjnych.

Sprawdzanie kwalifikacji odbywa się zgodnie z aktami prawnymi:

 •  Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne

                         (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r.

        poz. 828),

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
  kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz.1189).

Wymagana wiedza

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych
powinny wykazać się na egzaminie kwalifikacyjnym wiedzą w zakresie:

Na stanowisku DOZORU

 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.

Na stanowisku EKSPLOATACJI

 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.